TIETOSUOJAREKISTERINPITÄJÄ


Flai Oy

Ratapihankatu 53C, 20100 Turku

Tietosuojaa koskevat asiat: jan@flai.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET


Flai käsittelee henkilötietoja, jotta voimme toimittaa palveluita asiakkaillemme ja jotta voimme vastata potentiaalisten asiakkaidemme yhteydenottoihin. Käsittelemme yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä viestejä rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Lisäksi käsittelemme tarjouspyyntölomakkeiden kautta lähetettyjä yhteydenottoja mahdollisen sopimuksen valmistelemiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Tuottamiemme palveluiden laskutusaineistoa käsittelemme osana kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain velvoittamana. Käsittelemme meille lähetettyjä työhakemuksia rekisteröidyn suostumuksen perusteella.


Tilastoimme verkkosivustojemme käyttöä Google Analytics -palvelua käyttäen. Hyödynnämme tilastoinnin avulla keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämisessä. Käytön tilastointi perustuu oikeutettuun etuumme kehittää tarjoamiamme palveluita.


Mikäli lähetät pyynnön sinulle kuuluvien rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, tallennamme pyynnön ja sen johdosta tehtyjen toimenpiteiden tiedot, jotta voimme täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme huolehtia tietojenkäsittelyn turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteiden perusteella.


Flai ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.


KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT


Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:


 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Tiedot palveluista
 • Yhteydenottojen sisältö ja muut tiedot
 • Sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä
 • Laskutustiedot


Saamme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä. Lomakkeissa pakollisiksi merkityt tiedot ovat mahdollisen palvelun toimittamisen edellytys.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT


Säilytämme henkilötietoja seuraavasti:


 • Meille lähetetyt yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: 1 vuosi
 • Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika
 • Verkkopalveluiden käytön tilastotiedot: 26 kuukautta
 • Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: 2 vuotta


Muita henkilötietoja säilytämme korkeintaan kaksi vuotta aktiivisten käsittelytoimien päättymisestä.


HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT


Henkilötietoja käsittelevät ne työntekijämme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Lisäksi siirrämme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn tarkoitusten edellyttämissä määrin:


 • Google (Analytics-palvelun osalta)
 • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
 • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
 • Viranomaiset lain edellyttämänä
 • Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät


Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Flai käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.

Share the page on social media
Share